Algemene voorwaarden/Terms and conditions
Simple Colorful is een eenmanszaak gerund door Marianne Strijbos Heiloo.Gevestigd aan de Laghe Weijdt 25 (1851SK) te Heiloo.
Te bereikbaar per mail via marianne@strijmail.nl,
Telefonisch via (06) 53351256 of per ouderwetse post op postadres.
Simple Colorful staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60888962 en bij de Belastingdienst met btw-nummer 2219.64.101.B.02

Algemene Voorwaarden digitale producten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.simplecolorful.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via de eShop van Simple Colorful houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.simplecolorful.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Simple Colorful. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Simple Colorful beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Simple Colorful.
2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Simple Colorful. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
2.2 Simple Colorful garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.
3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Simple Colorful is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Simple Colorful. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.
4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
4.1 Op de digitale producten van Simple Colorful berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.
5 Bestelling annuleren
5.1 Op digitale producten Simple Colorful geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.
6 Diversen
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Simple Colorful vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:
Simple Colorful | marianne@strijmail.nl | Tel. 06-53351256


General conditions digital products

Simple Colorful is a sole trader run by Marianne Strijbos Heiloo.
Located at the Laghe Weijdt 25 (1851SK) in Heiloo.
Available by mail via marianne@strijmail.nl,
By telephone via (06) 53351256 or by old-fashioned mail at postal address.
Simple Colorful is registered with the Chamber of Commerce under number 60888962 and with the Tax Authorities with VAT number 2219.64.101.B.02

General Terms and Conditions for Digital Products
These terms and conditions apply to all offers and orders of digital products offered for sale on www.simplecolorful.nl. Using an offer or placing an order through the Simple Colorful eShop means that you accept these terms and conditions.

1 Offers, prices and payments
1.1 The prices for the products and services offered are in euros and include 21% VAT.
1.3 Payment of the digital products offered on www.simplecolorful.nl is made online and via the payment methods offered. The product is delivered digitally and after successful payment automatically via email.
1.4 With the placement of an order and the payment of a digital product, the buyer enters into a final purchase agreement with Simple Colorful. The terms and conditions of this agreement are available on Simple Colorful before and at the time you order a product. You must also accept these conditions during the ordering process.
1.5 A final agreement gives the buyer the non-exclusive and non-transferable right to use the digital products. The intellectual property right and legal authorship remain with Simple Colorful at all times.
2 Intellectual Property Rights
2.1 All intellectual property rights concerning digital products, both in their entirety and in parts, remain the property of Simple Colorful. You undertake to refrain from any act that infringes intellectual property rights.
2.2 Simple Colorful guarantees that the digital products delivered to you do not infringe any intellectual property rights of third parties.
3 Liability and responsibility
3.1 Simple Colorful is not liable for damage that may result from the use of the products concerned.
3.2 Correspondence and / or delivery takes place via email and the internet. You are responsible for providing the correct (email) address to Simple Colorful. In addition, you are also responsible for setting up your PC and any programs such as firewalls, spam filters and virus scanners, so that messages and digital products sent to you can be received.
4 Copyright and unauthorized use of downloads
4.1 The digital products of Simple Colorful are copyrighted. It is therefore not permitted to copy and / or distribute and/or commercially exploit the purchased digital products.
4.2 It is not permitted to create “derivative works” by modifying the downloads and then distributing or exploiting them commercially.
5 Cancel order
5.1 No return right applies to Simple Colorful digital products. For this reason, it is not possible to cancel an order that has already been executed and delivered.
6 Diverse
6.1 If one or more of the provisions of these Terms and Conditions conflicts with any applicable law, the relevant provision will lapse and it will be replaced by a new similar provision to be determined by Simple Colorful.
6.2 Only Dutch law applies to these terms and conditions.
6.3 All disputes between parties will be submitted exclusively to a competent court in the Netherlands.

For questions you can contact us via email or telephone:
Simple Colorful | marianne@strijmail.nl | Tel. 06-53351256

Pin It
Follow SimpleColorful

Follow SimpleColorful

%d bloggers liken dit: